Świetlica

Cele pracy świetlicy

 

ZAPEWNIENIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W ŚWIETLICY.

 

 1. Odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do zajęć świetlicowych.
 2. Zapoznanie dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy.
 3. Przeprowadzenie pogadanek na temat różnego rodzaju zagrożeń.
 4. Kontakt z rodzicami.
 5. Współpraca z wychowawcami klas.
 6. Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką.
 7. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

DBANIE O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY DZIECI POPRZEZ:

 1. Czynny odpoczynek - zajęcia ruchowe w formie zabaw.
 2. Hartowanie - prowadzenie zabaw, gier, wycieczek latem i zimą na wolnym powietrzu.
 3. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka przy zabawie, grze i nauce.
 4. Wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych (czystość osobista, dbałość o sprzęt i pomieszczenia świetlicy).
 5. Kształcenie cech psychometrycznych dzieci (szybkość, siła, zręczność, wytrzymałość) przy grach i zabawach.
 6. Wprowadzenie elementów gimnastyki korygującej wady postawy.
 7. Prowadzenie zajęć reedukacyjnych z dziećmi, które mają trudności w pisaniu i czytaniu.

 

 

PRZYSWAJANIE DZIECIOM NAWYKÓW KULTURY DNIA CODZIENNEGO.

 

 1. W zakresie kultury osobistej: - dbałość o wygląd i czystość osobistą, ład i porządek podczas zabaw, zajęć i odrabiania lekcji, dbałość o zabawki, gry i sprzęt sportowy.
 2. W zakresie kultury współżycia z rówieśnikami, rodzicami i dorosłymi (grzeczność na co dzień, zwroty grzecznościowe "proszę", " dziękuję" "przepraszam,  "dzień dobry"), zwalczanie  przezwisk, wzajemna pomoc, uprzejmość wobec siebie i dorosłych, sposób zachowania się na imprezach i uroczystościach).
 3. Zachowanie się w miejscach publicznych: podczas dojazdów do szkoły, spacerów i wycieczek, w kinie i teatrze, - w restauracji, na dworcu itp.

 

ZAPOZNANIE DZIECI Z KULTURĄ I TRADYCJAMI WŁASNEGO KRAJU I KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

 1. Szacunek do godła i symboli narodowych.
 2. Obchody rocznic i świąt państwowych i kościelnych.
 3. Poznanie legend i podań własnego regionu i kraju.
 4. Rozmowy o państwach , członkach Unii Europejskiej.

 

 

ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ POPRZEZ:

 

 1. Prowadzenie różnych form zajęć świetlicowych (umysłowe, rekreacyjne, plastyczne, umuzykalniające).
 2. Możliwość wypowiadania się słowem, gestem, muzyką.
 3. Kierowanie wybitnie uzdolnionych uczniów do szkolnych kół zainteresowań.
 4. Prezentowanie indywidualnych zdolności uczniów, podczas apeli, festynów itp.
 5. Udział w konkursach organizowanych w świetlicy oraz innych szkołach i instytucjach.

 

PRZYZWYCZAJANIE DZIECI DO DOKŁADNEGO, SYSTEMATYCZNEGO I SAMODZIELNEGO ODRABIANIA LEKCJI.

 

 1. Zorganizowanie odpowiedniego pomieszczenia do odrabiania lekcji.
 2. Ustalenie stałych godzin na naukę własną.
 3. Zapoznanie dzieci ze sposobami uczenia się.
 4. Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 6. Wyrabianie nawyku porządku w tornistrze, dbałość o książki i zeszyty.
 7. Wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy
 8. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (książki, słowniki, czasopisma, radio, telewizja, Internet).

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ ŻYCIEM PRZYRODY I PRAWIDŁOWEGO STOSUNKU DO NIEJ.

 

 1. Przypominanie o tym, że powinniśmy szanować i dbać otaczającą nas przyrodę.
 2. Wdrażanie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 3. Omawianie wpływu pór roku na rośliny i zwierzęta.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Czytanie ciekawych książek i czasopism o tematyce przyrodniczej.
 6. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
 7. Kształtowanie życzliwego stosunku do zwierząt.

 


ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH I AGRESYWNYCH.

 

 1. Integracja grupy, wzajemne poznanie się.
 2. Budowanie klimatu bezpieczeństwa.
 3. Budowanie poczucia własnej wartości.
 4. Ćwiczenia w prawidłowym komunikowaniu się.
 5. Wykształcenie u wychowanków umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami lub sytuacjami konfliktowymi bez agresji.
 6. Zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem ( elementy muzykoterapii, bajkoterapii,  techniki relaksacyjne).

 

 

UDOSKONALANIE WARSZTATU PRACY WYCHOWAWCÓW.

 

 1. Branie udziału w różnego rodzaju kursach i warsztatach.
 2. Uzupełnianie: - sprzętu sportowego - biblioteki świetlicowej w poradniki i literaturę dziecięcą, materiałów do zajęć techniczno -plastycznych.
 3. Przeprowadzanie ankiet wśród dzieci i rodziców.

 

__________________________________________________________

 

Integralną częścią tego programu jest plan pracy świetlicy z tematami zajęć, które będą przeprowadzane w poszczególnych tygodniach. Plan ten stanowi  załącznik do niniejszego Programu. Tematy rozszerzane na zajęciach umysłowych, plastycznych , rekreacyjnych i umuzykalniających.


Za realizację powyższego programu odpowiadają Wychowawcy Świetlicy. 


Opracowała: mgr Ewa Poddaniec-Kwaśny