Świetlica

Regulamin świetlicy

 

Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej.

pobierz i przeczytaj

...........................................................................................................................................

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82

im. BUDOWNICZYCH WROCŁAWIA

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
    * Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie  

       indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
    * Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej 

       postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku 

       lokalnym).
    * Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków 

       kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
    * Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym 

       celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
    * Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
    * Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
* Do świetlicy przyjmuje się:
    a) uczniów klas 0 – III  dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i 

        wychowawczo zaniedbanych,
    b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI,
    c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu oraz 

        oczekujące na zajęcia kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej,
* Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się w każdym roku szkolnym na podstawie 

   pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
* Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 7.00 do godz. 17.00.
* Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
* Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania  wewnętrznego regulaminu 

   świetlicy.

DOKUMENTACJA
    * Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
    * Dziennik zajęć (jeden na grupę).
    * Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
    * Ramowy rozkład dnia.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY
    * Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
    * Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

       krótkotrwałym oddaleniu się.
    * Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

       świetlicy.
    * Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją 

       przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
    * Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

       świetlicy.
    * Prosimy, aby dzieci nie przynosiły sprzętu elektronicznego do świetlicy.

    * Za zaginione zabawki, telefony i inne przedmioty przyniesione z domu  świetlica nie ponosi

       odpowiedzialności.
    * Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
    * Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 

       których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do 

       świetlicy.
    * W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

       umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

       rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
    * Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.
    * Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

       dziecka ze świetlicy.