Konkursy
A to moja bajka właśnie
Ogólnopolski konkurs literacki.

 

Regulamin konkursu A to moja bajka właśnie

1. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek   

    ogłasza ogólnopolski konkurs „A to moja bajka właśnie” na napisanie autorskiej bajki lub baśni.

2. Prace w formie elektronicznej należy przesłać do 30 marca 2014 r. na adres Organizatora (patrz

    punkt 6).

3. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: umiejętność zastosowania konwencji bajki i baśni,

    oryginalność i poprawność językową.

4. Nagrodami w konkursie „A to moja bajka właśnie” są:

    a) czytniki e-book,

    b) książki.

5. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w wieku podstawowym i

    gimnazjalnym (do lat 16).

6. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną (konkurs@wpdk.pl) z informacją w temacie Konkurs –  

   „A to moja bajka właśnie” i podać nazwę szkoły.

   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie swoich danych:

    a) imię i nazwisko,

    b) wiek,

    c) klasa,

    d) nr szkoły,

    e) imię i nazwisko wychowawcy klasy.

7. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej jest umieszczenie w wersji elektronicznej 

    następujących  danych: imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela.

8. Warunkiem przyjęcia pracy jest zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

    danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z

    Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

9. Bajka lub baśń nie może przekroczyć 6 tysięcy znaków. Z udziału w Konkursie wyklucza się

    uczniów, których rodzice lub członkowie rodzin są:

     a) pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Organizacji Wrocławskich Promocji  

         Dobrych Książek,

     b) członkami Jury,

     c) organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „A to moja bajka właśnie” nastąpi 29 maja podczas 

      inauguracji 5. Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej Dobre Strony.

11. Bajki muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie prace kopiowane z sieci będą 

     dyskwalifikowane.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych 

      bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach 

      internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator 

      uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs

     (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych  

     publikacjach.

 

13. Postanowienia końcowe:

      a) Regulamin niniejszego Konkursu jest w biurze WPDK, ul. Widok 7A, 50-052 Wrocław oraz  

          na stronie internetowej www.wpdk.pl.

      b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę

          warunków uczestnictwa w Konkursie.

      c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie  

        przepisy Kodeksu Cywilnego.

     d) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w  

        celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie 

        autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowanie  

        wyników Konkursu.

     e) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

         Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych  

         osobowych oraz ich poprawiania.

     f) Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza,

        że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Biuro WPDK, 50-052 Wrocław, ul. Widok 7A, tel. (71) 364 69 71, fax (71) 346 08 23, e-mail: wpdk@wpdk.pl, www.wpdk.pl