Dokumenty

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

Kryteria oceniania klas I - III

 

JAK SIĘ ZACHOWUJEMY?

 

WYRÓŻNIAJĄCO

 1. Aktywnie uczestniczę w życiu klasy i szkoły (udział w konkursach, wykonywanie dodatkowych zadań)
 2. Jestem zawsze przygotowany do zajęć.
 3. Jestem punktualny.
 4. Pracuję samodzielnie, bardzo dokładnie i starannie, zawsze kończę podjętą pracę, pomagam swoim kolegom.
 5. Kulturalnie odnoszę się do kolegów i osób dorosłych.
 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych w czasie pracy i zabawy.

 

BEZ ZASTRZEŻEŃ

 1. Jestem punktualny i najczęściej przygotowany do zajęć.
 2. Pracuję samodzielnie, dokładnie i starannie, kończę podjętą pracę, nie przeszkadzam kolegom w nauce.
 3. Kulturalnie odnoszę się do kolegów i osób dorosłych.
 4. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pracy i zabawy.

 

POPRAW SIĘ!

 1. Często jestem nieprzygotowany do zajęć.
 2. Powierzone zadania wykonuję z niechęcią i zazwyczaj ich nie kończę,     często przeszkadzam innym w pracy.
 3. Niekulturalnie odnoszę się do swoich kolegów i osób dorosłych.
 4. Zdarza mi się popadać w konflikty z rówieśnikami i zachowywać się wobec nich agresywnie.

 


JAK SIĘ UCZYMY?

 

System oceniania na I etapie edukacyjnym
1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe
    z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja 

    nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć

    zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.

    Ocenianie ma na celu:
    1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
    2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
    3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
    4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

        uzdolnieniach ucznia;
    5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

        wychowawczej
2.  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej 

    ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując 

    ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione,

    a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu 

    uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania 

    wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac 

    ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje 

    dotyczące:
    1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej

        i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, 

        techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz 

        wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników

        przyrody;

    2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec 

        wytworów kultury;

    3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, 

        sprawność i zdrowie;

4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona 

    wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań

    do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza 

    ocen.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej
    w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na 

    pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

 

 


JĘZYK ANGIELSKI

 

Znakomita (Z)  -  100%  +  ZADANIA  DODATKOWE

 • przyjmuje się zasadę spełniania wymagań na ocenę bardzo dobrą oraz prezentowania przez ucznia innych ważnych wiadomości
  - doskonale potrafi uszeregować litery w słowa, rozumie język w kontekście, błyskotliwie reaguje na język używany do komunikacji w klasie, podaje prawidłowo proste informacje, przewiduje i zgaduje ze zrozumieniem historyjki, bezbłędnie zauważa związek kluczowych słów a ich użyciem w mowie, wykazuje wielkie zainteresowanie materiałami dodatkowymi (wierszyki, piosenki, opowiadanie historyjek), jest zawsze przygotowany i aktywny na zajęciach

 

 

BARDZO DOBRA (B)  – 100%  - 80%

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
  - swobodnie radzi sobie z użyciem liter przy tworzeniu wyrazów, samodzielnie potrafi przekazać proste informacje w kontekście, potrafi dopasować obrazki do zdań i dokończyć zdania i proste teksty, wybiera bezbłędnie prawidłowe informacje, jest zawsze zaangażowany i przygotowany do zajęć

 

 

DOBRY  (D) – 79% - 60%

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości materiału
  - prawidłowo rozróżnia litery i umie wykorzystać je w praktyce, dobrze radzi sobie z pisaniem słów i rozumie kluczowe wyrazy w kontekście, śledzi przebieg historyjki w podręczniku, właściwie podpisuje obrazki, wykazuje znaczny wysiłek w budowaniu odpowiedzi na pytania pisemnie i ustnie, jest zawsze przygotowany i często aktywny na zajęciach

 

 

POPRACUJ (P) – 59% - 35%

 • opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
  - pisze po śladzie, przepisuje słowa, potrafi dopasować obrazki do zdań, rozpoznaje najważniejsze polecenia, pamięta podstawowe słownictwo, odpowiada na pytania w kontekście, zazwyczaj jest przygotowany, potrzebuje zachęty do samodzielnej pracy i wypowiedzi

 

 

SŁABO (S) – PONIŻEJ 35%

 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
  - nie potrafi używać alfabetu, liczb, nie zna kolorów, itp., nie rozumie języka w kontekście, nie układa prostych układanek bywa nieprzygotowany i rzadko jest aktywny

 


 ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

 


KONTRAKT Z UCZNIAMI (ZASADY ORGANIZACYJNE OCENIANIA)

 1. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności ucznia.
 2. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny cząstkowe.
 3. Prace klasowe, sprawdziany i prace refleksyjne są obowiązkowe.
 4. Każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku.
 5. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia  powrotu do szkoły.
 6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (wypowiedzi ustnej) w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.
 7. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
 8. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien oddać w ciągu 2 tygodni.
 9. Wszystkie prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego.
 10. Jeżeli uczeń opuścił 50% katechez i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń nie jest klasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują odrębne przepisy.
 11. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i zadanych prac pisemnych). Zgłasza je na początku lekcji (przed modlitwą).
 12. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 13. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega ocenie.
 14. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1-6.
 15. Katecheta przekazuje informację o ocenie:
  a) Uczniowi – jako komentarz do oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy
  b) Rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach, zachowaniu – w czasie spotkań z rodzicami (zbiorowych i indywidualnych)

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA
Na katechezie oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

 1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania (sprawdzanie stopnia zrozumienia podstawowych zagadnień, rozwiązywania problemów, stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych)
 2. Aktywność na lekcjach.
 3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu
 4. Praca domowa
 5. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna.

 

 

KRYTERIA OCENIANIA

 1. Wiadomości i umiejętności określone programem
  • Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych
  • Rozumienie znaczenia poznawanych zagadnień i stosowanie ich w sytuacjach praktycznych
  • Właściwe rozpoznawanie i definiowanie problemu
  • Analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia, zaplanowanie rozwiązania
  • Uzasadnienie i prezentacja wybranego rozwiązania
  • Stopień łączenia elementów wiedzy z życiem

   

 2. Aktywność na katechezie
  • Samodyscyplina
  • Inwencja twórcza
  • Zainteresowanie tematem katechezy, pilność
  • Inicjatywa (własne propozycje, pytania)
  • Udzielanie pomocy innym uczniom
  • Współpraca w zespole

 3. Przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu
  • Posiadanie podstawowego wyposażenia ucznia (podręcznika, zeszytu)
  • Odrabianie zadań domowych
  • Posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych
  • Prowadzenie zeszytu (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia);
  • Prowadzenie zeszytu ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

 4. Praca domowa
  • Stopień zrozumienia zadania
  • Poprawność merytoryczna wykonanych zadań
  • Samodzielność w wykonaniu zadania

 5. Aktywność pozalekcyjna, dodatkowa
  • Udział w konkursach przedmiotowych
  • Wykonywanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym (wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich)
  • Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej

 

 

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Kryteria oceny semestralnej i końcoworocznej odnoszą się do pięciu obszarów aktywności ucznia:

 

Stopień Kryteria

 

celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, interesuje się problematyką religijną, analizuje i poprawnie interpretuje omawiane zagadnienia, proponuje rozwiązania nietypowe, biegle i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych
 2. Pracuje systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji, wykazuje inwencję twórczą, rozwija własne uzdolnienia, pomaga innym
 3. Wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, poprawność ortograficzna, estetyka, systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń,
 4. Samodzielnie, twórczo i poprawnie wykonuje prace domowe, również nadobowiązkowe.
 5. Reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych, lub posiada porównywalne osiągnięcia, realizuje projekty na zajęciach pozalekcyjnych, wykonuje dodatkowe zadania

bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP), o znacznym stopniu trudności, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 2. Pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji. Wnosi własne pomysły i rozwiązania.
 3. Charakteryzuje się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, poprawność ortograficzna, systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń
 4. Samodzielnie i poprawnie wykonuje prace domowe
 5. Uczestniczy w konkursach szkolnych, realizuje projekty na zajęciach pozalekcyjnych, wykonuje dodatkowe zadania


dobry (4) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedze i umiejętności umiarkowanie trudne, wykonuje nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
 2. Pracuje systematycznie na każdej lekcji, odpowiada na pytania nauczyciela
 3. Wykazuje się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, systematyczność prowadzenia, pomyłki i niewielkie błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Samodzielnie wykonuje prace domowe, zdarzają się niewielkie błędy
 5. Uczestniczy w jednym konkursie szkolnym, wykonuje trzy dodatkowe zadania


dostateczny (3) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym (P), potrafi zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych według poznanego wzorca, rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności wg poznanego wzorca
 2. Pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę, rzadko aktywnie włącza się w przebieg lekcji, nie stawia pytań problemowych
 3. Wymaga kontroli nauczyciela. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, luki w zapisach, pomyłki i zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Wykonuje prace domowe pod kontrolą, zdarzają się zasadnicze błędy
 5. Nie uczestniczy w konkursach szkolnych i projektach, wykonuje dwa dodatkowe zadania,

dopuszczający (2) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazał się znajomością treści niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy, wykonuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.
 2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela
 3. Wymaga kontroli nauczyciela. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, liczne luki w zapisach, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Wykonuje prace domowe pod kontrolą, rozpoczyna pracę, lecz jej nie kończy, zdarzają się zasadnicze błędy
 5. Nie uczestniczy w konkursach szkolnych i projektach, wykonuje jedno dodatkowe zadanie

niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela
 2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, nie odpowiada na pytania nauczyciela
 3. Wymaga kontroli nauczyciela. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, nieliczne zapisy tematów, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Sporadycznie wykonuje prace domowe
 5. Nie uczestniczy w konkursach szkolnych i projektach, nie wykonuje dodatkowych zadań

PROPONOWANE NARZĘDZIA OCENIANIA

 1. Formy ustne:

  • Odpowiedzi
  • Dialog
  • Opowiadania odtwórcze i twórcze
  • Prezentacja
 2. Formy pisemne:
  • Sprawdziany, testy, kartkówki
  • Zadania domowe
  • Wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie, telegram)
  • Ćwiczenia wykonane na lekcji
 3. Formy praktyczne:
  • Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia)
  • Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej
  • Pomoce dydaktyczne

 


 

 

 

Kryteria oceniania klas IV - VI

 

 KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

 • Szóstkę, czyli ocenę celującą otrzymasz, jeżeli:
 • umiesz samodzielnie rozwiązywać trudne problemy, czytasz lektury nieobowiązkowe
 • masz wiedzę wykraczającą poza program klasy, uczestniczysz z sukcesami w konkursach
 • potrafisz prawie bezbłędnie, bogatym językiem napisać ciekawą i oryginalną pracę
 • błędy ortograficzne popełniasz tylko w bardzo trudnych wyrazach
 • aktywnie uczestniczysz w lekcji i zajęciach związanych z językiem polskim
 • zawsze odrabiasz prace domowe, także nieobowiązkowe z wiedzy o języku i literaturze
 • z większości sprawdzianów otrzymałeś piątkę
 • jesteś laureatem konkursów pozaszkolnych lub otrzymałeś wyróżnienie

 

 

 • Piątkę, czyli ocenę bardzo dobrą otrzymasz, jeżeli:
 • samodzielnie rozwiązujesz większość zadań
 • zawsze masz przeczytane lektury i jesteś przygotowany do lekcji
 • opanowałeś bardzo dobrze materiał omawiany na lekcjach
 • potrafisz pisać i mówić poprawnie, masz bogate słownictwo
 • bardzo rzadko popełniasz błędy ortograficzne
 • często przygotowujesz także nieobowiązkowe prace, uczestniczysz w konkursach
 • z większości sprawdzianów otrzymałeś piątki

Czwórkę, czyli ocenę dobrą otrzymasz, jeżeli:

 • potrafisz samodzielnie rozwiązać łatwiejsze problemy i zadania, trudniejsze z niewielką pomocą nauczyciela
 • czytasz lektury,
 • masz tylko niewielkie braki w posiadanej wiedzy w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych popełniasz niewiele błędów
 • zawsze odrabiasz obowiązkowe prace domowe, czasem też dodatkowe
 • na lekcji jesteś skoncentrowany, nie przeszkadzasz kolegom i nauczycielowi
 • z większości sprawdzianów otrzymałeś  co najmniej czwórki


Trójkę, czyli ocenę dostateczną otrzymasz, jeżeli:

 • rozwiązujesz samodzielnie proste zadania
 • opanowałeś najważniejsze wiadomości z wiedzy o języku i literatury
 • czasami zdarza ci się nie przeczytać lektury w wyznaczonym terminie
 • budujesz proste wypowiedzi, twój zasób słownictwa nie jest bogaty
 • odrabiasz obowiązkowe prace domowe
 • większości sprawdzianów otrzymałeś trójki


Dwójkę, czyli oceną dopuszczającą otrzymasz, jeżeli:

 • proste zadania wykonujesz przy pomocy nauczyciela
 • masz duże braki w wiedzy, często nie zdążasz przeczytać lektury
 • popełniasz dużo błędów w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, nie potrafisz budować poprawnych zdań, masz bardzo ubogie słownictwo
 • często nie masz pracy domowej, rzadko jesteś skoncentrowany na lekcji
 • z większości sprawdzianów otrzymałeś dwójki


Jedynkę, czyli ocenę niedostateczną otrzymasz, jeżeli:

 • nawet z pomocą nauczyciela nie potrafisz rozwiązać prostego zadania
 • nie czytasz lektur, nie wykazujesz chęci do nauki
 • nie potrafisz budować poprawnych wypowiedzi, popełniasz wiele błędów
 • nie znasz zasad ortografii i interpunkcji
 • z większości sprawdzianów otrzymałeś jedynki

 


 

WARUNKI OTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI

 

Podczas lekcji matematyki oceniane będą: prace pisemne, czyli sprawdziany i kartkówki – one są najważniejsze, praca na lekcji, prace domowe, odpowiedzi ustne oraz rozwiązania zadań specjalnych  ( przygotowanych przez nauczyciela) oraz zadań dodatkowych ( z podręcznika i ćwiczeń ). Wszystkie oceny odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, mają również przypisaną wagę. Od wyliczonej średniej ważonej zależy otrzymana ocena.

 

 • Aby otrzymać ocenę celującą na półrocze lub koniec roku należy spełnić następujące warunki : średnia powinna przekroczyć 5,0, uczeń powinien otrzymywać szóstki ze sprawdzianów oraz rozwiązywać zadania specjalne i dodatkowe oraz brać udział w konkursach matematycznych ( z sukcesami ; część konkursów jest bezpłatna). Poza tym uczniowie klas piątych i szóstych muszą regularnie brać udział w zajęciach koła matematycznego.
   Jeżeli uczeń nie spełnia któregoś z podanych warunków,  może liczyć jedynie na ocenę bardzo dobrą.

 

 • O innych ocenach decyduje średnia ważona. Tak więc aby otrzymać ocenę bardzo dobrą uczeń musi uzyskać średnią min. 4,75.

 

 • Aby otrzymać ocenę  dobrą uczeń musi uzyskać średnią ocen min. 3,75.

 

 • Aby otrzymać ocenę  dostateczną uczeń musi uzyskać średnią ocen min. 2,75.

   

 • Aby otrzymać ocenę  dopuszczającą uczeń musi uzyskać średnią ocen min. 1,75. Szczegółowe warunki oceniania precyzuje wewnątrzszkolny system oceniania.

  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

 

 1. Na lekcjach przyrody ocenie podlegać będą:
  • Nabyte przez ucznia umiejętności i wiadomości oraz ich wykorzystanie w praktycznym działaniu
  • Aktywność i zaangażowanie w pracy na lekcji
  • Dokumentacja lekcji - poprawność, staranność i estetyka zapisów w zeszytach przedmiotowych i ćwiczeniach
  • Wykonywane na lekcji polecenia i ćwiczenia
  • Zadania domowe oraz sprawdziany pisemne w formie kartkówek i testów
  • Stosunek do przedmiotu, przyrody, ekologii, własnego zdrowia.

 2. Uczniowie są oceniani zgodnie z zasadami i według skali określonej w przepisach  WSO

 3. Na ocenę semestralną składają się następujące oceny cząstkowe:
  • oceny z odpowiedzi ustnych sprawdzających prawidłowość rozumienia pojęć oraz poprawność interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych
  • oceny z odpowiedzi ustnych sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem (odpowiedzi na pytania do przeczytanego na lekcji tekstu przyrodniczego)
  • oceny z umiejętności czytania mapy
  • oceny ze sprawdzianów w formie kartkówek
  • oceny ze sprawdzianów w postaci testów
  • oceny z zadań domowych
  • oceny z pracy indywidualnej na lekcji (praca z tekstem, ćwiczenia)
  • oceny z pracy grupowej
  • ocena za poprawność dokumentacji lekcji (zapis w zeszycie i ćwiczeniach)
  • inne oceny: praca dodatkowa dla uczniów zdolnych, stosunek do ekologii i ochrony środowiska.

 4. Ocena śródroczna i końcoworoczna
  • Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w semestrze. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
  • Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z II semestru.

 5. Odpowiedzi ustne i prace pisemne oceniane będą według kryteriów:
  • Kryteria oceny ustnej: Kryteria oceny prac pisemnych:
   • zgodność z tematem i logiczność jej układu
   • prawidłowość rozumienia pojęć oraz poprawność interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych
   • pewność odpowiedzi 
   • zgodność z tematem i stopień jego wyczerpania
   •  koncepcja rozwinięcia tematu - twórcza lub odtwórcza
   • poprawność wnioskowania

 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych lub teoretycznych,
 • proponuje rozwiązania nietypowe
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia (m.in. poprzez uczestnictwo z sukcesami w konkursach i olimpiadach).

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 • opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone nietypowe
 •  umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce
 • poprawnie posługuje się terminologią właściwą dla przedmiotu
 • wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości, pogłębia swoją wiedzę poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów.

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 • panował treści umiarkowanie przystępne
 • stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela
 • aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 • opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia
 • rozwiązuje problemy praktyczne lub teoretyczne przy pomocy nauczyciela.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 • w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji
 •  wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem.

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
 • odmawia wszelkiej współpracy
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

        


 

  KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI W KLASACH IV – VI

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program
 • Samodzielnie analizuje i rozwiązuje problemy, proponuje własne rozwiązania
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach, wspomaga nauczyciela
 • Ze sprawdzianów otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre
 • Przygotowuje prace dodatkowe
 • Bierze udział w konkursach  - regularnie i z sukcesami
 •  Samodzielnie wykorzystuje wyszukane informacje z Internetu i  ze zbiorów multimedialnych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Bardzo dobrze opanował materiał przewidziany programem
 • Zadane prace wykonuje samodzielnie, dokładnie, bezbłędnie
 • Z większości sprawdzianów otrzymał ocenę bardzo dobrą
 • Stara się brać udział w konkursach
 • Samodzielnie wykorzystuje wyszukane informacje z Internetu i ze zbiorów multimedialnych.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Przewidziany materiał opanował w stopniu dobrym
 • Na lekcji z reguły pracuje samodzielnie
 • Z większości sprawdzianów otrzymał ocenę dobrą
 • Czasami bierze udział w konkursach
 • Korzysta z zasobów Internetu

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował przewidziany materiał w stopniu dostatecznym
 • Na lekcji stara się pracować samodzielnie, choć niekiedy oczekuje pomocy nauczyciela
 • Z większości sprawdzianów otrzymał ocenę dostateczną
 • Potrafi korzystać z wyszukiwarek internetowych

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Zadania na lekcji wykonuje z pomocą nauczyciela
 • Ma duże braki w wiedzy i umiejętnościach
 •  Popełnia dużo błędów w pracach podczas zajęć
 • Ze sprawdzianów w większości otrzymał dwójki

 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który:

 • Na zajęciach nie pracuje samodzielnie
 • Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi poprawnie wykonać zadania
 • Nie wykazuje chęci w pokonaniu trudności
 • Z większości sprawdzianów otrzymał ocenę niedostateczną

   


    
Wymagania programowe na poszczególne oceny - PLASTYKA
 

 

Ocena niedostateczna
Uczeń:

  uczeń nie podejmuje pracy nawet na poziomie elementarnym,

 • nie bierze udziału w lekcji,
 • ocena nie wynika z braku możliwości czy uzdolnień ucznia, lecz z braku pracy i całkowitej niechęci do przedmiotu.


Ocena dopuszczająca
Uczeń:

 • rzadko przygotowuje się do zajęć, nie przynosi zalecanych materiałów i przyborów,
 • musi być stymulowany przez nauczyciela do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 • posiada braki w opanowaniu minimum programowego.


Ocena dostateczna
Uczeń:

 • stara się być przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć,
 • podejmuje trud rozwiązywania zadań plastycznych, choć nie zawsze je do kończy,
 • zna podstawowe elementy formy plastycznej,
 • rozróżnia typowe techniki plastyczne,
 • zna typowe pojęcia plastyczne.


Ocena dobra
Uczeń:

 • jest prawie zawsze przygotowany do lekcji, chętnie w niej uczestniczy,
 • rozwija umiejętności wyrażania własnych uczuć,
 • świadomie dobiera techniki plastyczne,
 • zna przykłady malarstwa, rzeźby, architektury,


Ocena bardzo dobra
Uczeń:

 • aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach
 • wciąż wzbogaca i rozszerza doświadczenia z zakresu warsztatu plastycznego,
 • twórczo wykorzystuje wiedzę o formie plastycznej,
 • zauważa związki plastyki z innymi dziedzinami,
 • zauważa znaczenie symboliczne sztuki i potrafi je wykorzystać we własnej twórczości,
 • dokonuje oceny dzieła sztuki,
 • zna bardzo dobrze programowe zagadnienia z historii sztuki,


 Ocena celująca
Uczeń:

 • przejawia zdolności plastyczne,
 • jest zaangażowany emocjonalnie w proces twórczy,
 • prace cechuje oryginalność rozwiązań formalnych,
 • potrafi porządkować, przekształcać i interpretować otaczającą rzeczywistość,
 • wiedza plastyczna wykracza poza program,
 • interesuje się wybranymi dziedzinami sztuki,
 • wykonuje samodzielnie 3 dodatkowe prace w miesiącu,
 • uczestniczy z sukcesami w konkursach artystycznych.

 Wymagania programowe na poszczególne oceny - HISTORIA

 

Ocena niedostateczna
Uczeń:

 • uczeń nie podejmuje pracy nawet na poziomie elementarnym,
 • nie bierze udziału w dyskusji, pracy zespołowej,
 • nie bierze udziału w lekcji,
 • ocena nie wynika z braku możliwości czy uzdolnień ucznia, lecz z braku pracy i całkowitej niechęci do przedmiotu.


Ocena dopuszczająca
Uczeń:

 • rzadko przygotowuje się do zajęć,
 • określa kolejność wydarzeń (co było najpierw, a co potem),
 • zna podstawowe pojęcia historyczne
 • zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości,
 • musi być stymulowany przez nauczyciela do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • posiada braki w opanowaniu minimum programowego.


Ocena dostateczna
Uczeń:

 • stara się być przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć,
 • podejmuje trud rozwiązywania ćwiczeń historycznych, choć nie zawsze je do kończy,
 • zna podstawowe pojęcia objęte programem i próbuje je stosować,
 • stara się pracować w zespole,
 • rzadko uczestniczy dyskusji,
 • czasami formułuje poprawne wnioski,
 • ma problemy z obroną własnych poglądów.


Ocena dobra
Uczeń:

 • jest prawie zawsze przygotowany do lekcji, chętnie w niej uczestniczy,
 • poprawnie formułuje wnioski i broni swych poglądów,
 • świadomie dobiera i często stosuje poznane pojęcia poznane w toku lekcji,
 • odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • zna podział na epoki,


Ocena bardzo dobra
Uczeń:

 • aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach
 • wciąż wzbogaca i rozszerza wiedzę historyczną,
 • wykorzystuje bardzo dobre poznane pojęcia historyczne,
 • potrafi wykorzystać różne źródła historyczne,
 • zauważa ciąg chronologiczny wydarzeń,
 • zauważa znaczenie przeszłości w tworzeniu teraźniejszości,
 • dokonuje oceny wydarzenia historycznego
 • zna bardzo dobrze programowe zagadnienia z historii,


 Ocena celująca
Uczeń

 • jest zaangażowany podejmuje dodatkowe zadania,
 • prace cechuje oryginalność rozwiązań formalnych,
 • potrafi porządkować i interpretować wydarzenia historyczne,
 • formułuje prawidłowe wnioski, właściwie broni swoich poglądów,
 • interpretuj źródła historyczne, wyciąga samodzielnie wnioski,
 • wiedza plastyczna wykracza poza program,
 • interesuje się wybranymi epokami historycznymi,
 • samodzielnie poszerza swoją wiedzę poprzez czytanie dodatkowych pozycji , tekstów historycznych,
 • uczestniczy z sukcesami w konkursach historycznych,
 • wiedza wykracza poza program.


 

Kryteria ocen z wychowania fizycznego

 

 

  dopuszczająca dostateczna  dobra  bardzo dobra  celująca 

sprawność
fizyczna 

Uczeń nie stara się polepszyć swojej sprawności

Uczeń wykazuje małe postępy w usprawnianiu fizycznym

Uczeń chętnie pracuje nad własnym usprawnieniem, wykazuje postępy w tym zakresie

Uczeń systematycznie doskonali swoją sprawność i wykazuje duże postępy w swoim usprawnianiu

Uczeń systematycznie doskonali swoją sprawność i wykazuje duże postępy w swoim usprawnianiu

Umiejętności ruchowe

Uczeń wykonuje ćwiczenia z dużymi błędami technicznymi

Uczeń wykonuje ćwiczenia niepewnie, z błędami technicznymi

Uczeń wykonuje ćwiczenia starannie, ale z małymi błędami technicznymi

Uczeń wykonuje ćwiczenia właściwą techniką, pewnie, dokładnie i w odpowiednim tempie

Uczeń wykonuje ćwiczenia właściwą techniką, płynnie, i w odpowiednim tempie 

Aktywność na  lekcjach wychowania fizycznego

Uczeń ma niechętny stosunek do przedmiotu. Ma poważne braki w zakresie wychowania społecznego. Często nie przynosi stroju gimnastycznego.

Uczeń przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i stosunku do kultury fizycznej

Jego postawa i stosunek kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń

Postawa społeczna ucznia, zaangażowanie i stosunek do kultury fizycznej nie budzi najmniejszych zastrzeżeń

Postawa społeczna ucznia, zaangażowanie i stosunek do kultury fizycznej jest wzorem i przykładem dla innych uczniów

Aktywność na zajęciach pozalekcyjnych

   

Uczeń uczestniczy nieregularnie w zajęciach pozalekcyjnych

Uczeń bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Uczeń uczestniczy regularnie w zajęciach pozalekcyjnych i godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych

Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego

Uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych

Uczeń posiada niewielkie wiadomości z zakresu kultury fizycznej, których nie potrafi wykorzystać w praktyce

Uczeń posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej, które potrafi wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela

Uczeń posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie je wykorzystuje w praktyce. Zna przepisy dyscyplin sportowych i  je respektuje.

Uczeń posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie je wykorzystuje w praktyce. Zna przepisy dyscyplin sportowych i pełni rolę sędziego

 


 

KRYTERIA OCEN z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 1. Ocenianie z języka angielskiego odbywa się zgodnie z postanowieniami Przedmiotowego Systemu Oceniania, w sprawach nieuregulowanych poniższym Systemem stosuje się odpowiednio przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 2. Oceny w klasach IV - VI wystawia nauczyciel na podstawie:
  • Sprawdzianów
  • Kartkówek
  • Odpowiedzi ustnych ucznia przy tablicy
  • Pracy ucznia podczas zajęć
  • Prac domowych
  • Prac dodatkowych

 3. Ustala się następujące przedziały procentowe wymagane do uzyskania ocen, szczegółowe kryteria ocen zawarte są w Załączniku.

   Stopień   Procent całej planowanej treści nauczania [%] 
   6 100 
   5  90-99
   4  76-89
   3 51-75 
   2  40-50
   1  poniżej 40

 4. Uczeń, który ze sprawdzianu uzyskał ocenę niedostateczną (1) może w ciągu 14 dni od jej uzyskania przystąpić do poprawki z materiału który obejmował sprawdzian.

 5. Uczeń ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych* nieprzygotowań do lekcji, w przypadku trzeciej i kolejnych otrzymuje ocenę niedostateczną (1).

  * Za nieprzygotowanie uznaje się: każdą formę braku pracy domowej, brak podręcznika, lub zeszytu lub zeszytu ćwiczeń – jeśli taki jest wymagany.

 6. Uczniowie są zapoznawani z powyższym systemem na początku każdego roku szkolnego.

 7. Na początku każdego cyklu edukacyjnego uczniowie otrzymują informację o szczegółowych standardach wymagań na poszczególne oceny.

  

 

SKALA OCEN – GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 

6 – celujący

 

Potrafi poprawnie operować skomplikowanymi strukturami. Potrafi budować spójne zdania, stosuje bardzo szeroki, także nie objęty materiałem nauczania, zasób słownictwa odpowiedni do zadania. Używa elementów słownictwa o charakterze abstrakcyjnym i złożonym

 

5 – bardzo dobry

 

Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Potrafi budować spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze abstrakcyjnym

 

4 – dobry

 

Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zasobu słownictwa odpowiedniego do zadania. Używa poprawnie niewielkiej ilości elementów o charakterze abstrakcyjnym

 

3 – dostateczny

 

Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Niekiedy używa ograniczonego zakresu słownictwa abstrakcyjnego.

 

2 – dopuszczający

 

Potrafi poprawnie operować nieznaczna ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zasobem słownictwa. Czasami używa niepoprawnie codziennego słownictwa.

 

 

 

SŁUCHANIE

 

6 – celujący

 

Bez trudu rozumie teksty o wysokim poziomie złożoności – wszystkich typów. Wyróżnia wszystkie podstawowe informacje i operuje wiedzą na temat sensu tekstu. Potrafi wydobyć ważne informacje z tekstu i przełożyć je na formę pisemną. Potrafi bez trudu rozpoznać uczucia i emocje mówiącego. Bez trudu rozumie polecenia nauczyciela.

 

5 – bardzo dobry

 

Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć informacje i przekształcić je na formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić dźwięki. Potrafi z łatwością zrozumieć nauczyciela.

  

4- dobry

 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić dźwięki. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

 

3 – dostateczny

 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część informacji z tekstu i przekształcić je w prostą formę pisemną. Czasem rozpoznaje uczucia i emocje mówiącego. Potrafi rozróżnić większość dźwięków. Zazwyczaj rozumie nauczyciela.

  

2 – dopuszczający

 

Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i uzupełnić prosty tekst. Rzadko rozpoznaje uczucia i emocje mówiącego. Rozróżnia niektóre dźwięki. Zazwyczaj rozumie nauczyciela.

 

 

MÓWIENIE

  

6 – celujący

Z powodzeniem komunikuje się, mówi spójnie i bez wahań. Posługuje się poprawnym językiem, nie popełnia błędów. Dysponuje bogatym zasobem słownictwa, dla wyrażania myśli i idei. Umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji.

 

5 – bardzo dobry

Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie i bez zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełnia niewiele błędów. Dysponuje dużym zasobem słów. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności.

 

4 – dobry

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji. Można go zazwyczaj zrozumieć bez wahania.

  

3 – dostateczny

 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji. Można go zazwyczaj zrozumieć.

 

2 – dopuszczający

 

Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem. Operuje niepoprawnym językiem. Dysponuje znacznie ograniczonym zasobem słownictwa. Rzadko zabiera głos w dyskusji. Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.

 

 

 

PISANIE

 

6 – celujący

Pisze pełne i złożone zdania, zawierające skomplikowane struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst. W zadaniu zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o znacznie większej długości niż normalnie. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

5 – bardzo dobry

Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

4 – dobry

Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania i proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera istotne punkty choć niekiedy poświęca im mało miejsca. Pisze teksty nieco krótsze od zakładanych. Używa przeważnie poprawnej interpunkcji i pisowni.

 

3 – dostateczny

Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo.  Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardzie spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze o zakładanych. Używa czasami poprawnej pisowni lub interpunkcji.

 

2 – dopuszczający

Ma trudności z napisaniem zdania zawierającego pełne zdania i słownictwo na odpowiednim poziomie. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym pomija niektóre istotne punkty. Zdarza mu się pisać teksty znacznie krótsze o wymaganych. Używa w większości niepoprawnej pisowni i interpunkcji.

 

 


 

kryteria oceniania z JĘZYKA FRANCUSKIEGO w klasie IV

 

 

 • Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który bardzo dobrze opanował treści nauczania, a swoimi umiejętnościami w zakresie słuchania, czytania, interakcji, produkcji i pisania wykracza poza program nauczania. Uczeń celujący reprezentuje szkołę na konkursach, festiwalach, prezentacjach itp.

 

 • Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który w sposób poprawny opanował struktury w mowie i piśmie, buduje spójne zdania, rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć i przekazać potrzebne informacje, dysponuje dużym zakresem słownictwa, jego wypowiedzi są zrozumiałe dla rozmówcy.

 

 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w sposób poprawny posługuje się większością poznanych struktur, jego wypowiedzi ustne i pisemne są w większości przypadków spójne, rozumie większość kluczowych informacji zawartych w tekście mówionym lub pisanym, potrafi przekazać wiadomość, popełniając niewiele błędów.

 

 • Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który potrafi poprawnie stosować w mowie i piśmie niektóre z poznanych struktur, zakres jego słownictwa pozostaje ograniczony, popełnia zauważalne błędy, wymaga pomocy ze strony nauczyciela.

 

 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który stosuje niewielką ilość poznanych struktur, zdania przez niego tworzone są niespójne, słownictwo jest ubogie, rzadko rozumie ogólny sens wypowiedzi ustnej lub pisemnej, posiada trudności w przekazaniu informacji, popełnia błędy, potrzebuje pomocy lub podpowiedzi.

 

 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie potrafi operować omawianymi strukturami, nie potrafi zbudować prostego zdania, nie opanował słownictwa, nie rozumie sensu prostych tekstów i wypowiedzi, popełnia liczne błędy, nie rozumie poleceń nauczyciela.

 

 


 

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

 


KONTRAKT Z UCZNIAMI (ZASADY ORGANIZACYJNE OCENIANIA)

 1. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności ucznia.
 2. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny cząstkowe.
 3. Prace klasowe, sprawdziany i prace refleksyjne są obowiązkowe.
 4. Każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku.
 5. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia  powrotu do szkoły.
 6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (wypowiedzi ustnej) w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.
 7. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
 8. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien oddać w ciągu 2 tygodni.
 9. Wszystkie prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego.
 10. Jeżeli uczeń opuścił 50% katechez i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń nie jest klasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują odrębne przepisy.
 11. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i zadanych prac pisemnych). Zgłasza je na początku lekcji (przed modlitwą).
 12. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 13. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega ocenie.
 14. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1-6.
 15. Katecheta przekazuje informację o ocenie:
  a) Uczniowi – jako komentarz do oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy
  b) Rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach, zachowaniu – w czasie spotkań z rodzicami (zbiorowych i indywidualnych)

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA

Na katechezie oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

 1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania (sprawdzanie stopnia zrozumienia podstawowych zagadnień, rozwiązywania problemów, stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych
 2. Aktywność na lekcjach.
 3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu
 4. Praca domowa
 5. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna.

 

KRYTERIA OCENIANIA

 1. Wiadomości i umiejętności określone programem
  • Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych
  • Rozumienie znaczenia poznawanych zagadnień i stosowanie ich w sytuacjach praktycznych
  • Właściwe rozpoznawanie i definiowanie problemu
  • Analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia, zaplanowanie rozwiązania
  • Uzasadnienie i prezentacja wybranego rozwiązania
  • Stopień łączenia elementów wiedzy z życiem

 2. Aktywność na katechezie
  • Samodyscyplina
  • Inwencja twórcza
  • Zainteresowanie tematem katechezy, pilność
  • Inicjatywa (własne propozycje, pytania)
  • Udzielanie pomocy innym uczniom
  • Współpraca w zespole

 3. Przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu
  • Posiadanie podstawowego wyposażenia ucznia (podręcznika, zeszytu)
  • Odrabianie zadań domowych
  • Posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych
  • Prowadzenie zeszytu (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia);
  • Prowadzenie zeszytu ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

 4. Praca domowa
  • Stopień zrozumienia zadania
  • Poprawność merytoryczna wykonanych zadań
  • Samodzielność w wykonaniu zadania

 5. Aktywność pozalekcyjna, dodatkowa
  • Udział w konkursach przedmiotowych
  • Wykonywanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym (wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich)
  • Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej

 

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

 

Kryteria oceny semestralnej i końcoworocznej odnoszą się do pięciu obszarów aktywności
ucznia:


Stopień Kryteria
celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, interesuje się problematyką religijną, analizuje i poprawnie interpretuje omawiane zagadnienia, proponuje rozwiązania nietypowe, biegle i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych
 2. Pracuje systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji, wykazuje inwencję twórczą, rozwija własne uzdolnienia, pomaga innym
 3. Wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, poprawność ortograficzna, estetyka, systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń,
 4. Samodzielnie, twórczo i poprawnie wykonuje prace domowe, również nadobowiązkowe.
 5. Reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych, lub posiada porównywalne osiągnięcia, realizuje projekty na zajęciach pozalekcyjnych, wykonuje dodatkowe zadania

bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP), o znacznym stopniu trudności, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 2. Pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji. Wnosi własne pomysły i rozwiązania.
 3. Charakteryzuje się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, poprawność ortograficzna, systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń
 4. Samodzielnie i poprawnie wykonuje prace domowe
 5. Uczestniczy w konkursach szkolnych, realizuje projekty na zajęciach pozalekcyjnych, wykonuje dodatkowe zadania


dobry (4) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedze i umiejętności umiarkowanie trudne, wykonuje nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
 2. Pracuje systematycznie na kaŜdej lekcji, odpowiada na pytania nauczyciela
 3. Wykazuje się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, systematyczność prowadzenia, pomyłki i niewielkie błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Samodzielnie wykonuje prace domowe, zdarzają się niewielkie błędy
 5. Uczestniczy w jednym konkursie szkolnym, wykonuje trzy dodatkowe zadania


dostateczny (3) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym (P), potrafi zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych według poznanego wzorca, rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności wg poznanego wzorca
 2. Pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę, rzadko aktywnie włącza się w przebieg lekcji, nie stawia pytań problemowych
 3. Wymaga kontroli nauczyciela. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, luki w zapisach, pomyłki i zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Wykonuje prace domowe pod kontrolą, zdarzają się zasadnicze błędy
 5. Nie uczestniczy w konkursach szkolnych i projektach, wykonuje dwa dodatkowe zadania,

dopuszczający (2) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazał się znajomością treści niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy, wykonuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.
 2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela
 3. Wymaga kontroli nauczyciela. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, liczne luki w zapisach, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Wykonuje prace domowe pod kontrolą, rozpoczyna pracę, lecz jej nie kończy, zdarzają się zasadnicze błędy
 5. Nie uczestniczy w konkursach szkolnych i projektach, wykonuje jedno dodatkowe zadanie

niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela
 2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, nie odpowiada na pytania nauczyciela
 3. Wymaga kontroli nauczyciela. Zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, nieliczne zapisy tematów, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach
 4. Sporadycznie wykonuje prace domowe
 5. Nie uczestniczy w konkursach szkolnych i projektach, nie wykonuje dodatkowych zadań

PROPONOWANE NARZĘDZIA OCENIANIA

 1. Formy ustne:
  • Odpowiedzi
  • Dialog
  • Opowiadania odtwórcze i twórcze
  • Prezentacja
 2. Formy pisemne:
  • Sprawdziany, testy, kartkówki
  • Zadania domowe
  • Wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie, telegram)
  • Ćwiczenia wykonane na lekcji
 3. Formy praktyczne:
  • Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia)
  • Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej
  • Pomoce dydaktyczne


 

Kryteria oceniania z TECHNIKI

 

Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:

 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
 • proponuje nowatorskie rozwiązania lub wykraczające poza program nauczania
 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych.


Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:

 • opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności;
 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;
 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne.


Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:

 • opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania;
 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
 • stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;
 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował umiejętności   technologiczne.
   

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który:

 • opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;
 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności;
 • przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
 • popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne

 

Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:

 • ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
 • posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne

Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości określonych programem nauczania;
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności;
 • nie potrafi zorganizować stanowiska pracy;
 • nie przestrzega zasad BHP
 • nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami.