Dokumenty

Regulamin pracowni komputerowej

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem w pierwszym dniu nauki.

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

2. Sprzętem i zasobami komputerowymi (zmiana ustawień systemu, instalowanie i usuwanie

    oprogramowania) zarządza opiekun pracowni.

3. nauczyciel opiekun pracowni przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów

    lokalnej sieci komputerowej (konta, foldery, ...).

4. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów 

    sieci.

5. Nie wolno bez zgody opiekuna pracowni instalować na dyskach lokalnych komputerów

    oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

6. Użytkownicy pracowni maja prawo do korzystania z własnych danych, przyniesionych

    na dyskietkach, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego

    pod kontrolą nauczyciela.

7. Z Internetu można korzystać jedynie z zakresie określanym przez nauczyciela prowadzącego

    zajęcia.

8. Podczas korzystania z usług internetowych, takich jak poczta i grupy dyskusyjne, należy

    zachować się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub

    niecenzuralnych plików.

9. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi 

    i moralnymi.

10. Uczniowie maja obowiązek bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia

     i  wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania.

11. Uczeń (każdy użytkownik pracowni) ma obowiązek szanować sprzęt komputerowy

     i wyposażenie pracowni, zawsze zostawiać po sobie porządek na stanowisku pracy.

12. Nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają z pracowni komputerowej na zasadach ustalonych

     przez dyrektora szkoły.

13. Poza godzinami lekcyjnymi można korzystać z pracowni tylko po uprzednim uzgodnieniu

     z dyrektorem szkoły, wg określonego harmonogramu.

 

 

 

 regulamin