Dokumenty

Programy i projekty

 

  1. Szkolny program wychowawczy
  2. Szkolny program profilaktyczny
  3. Szkolny program prozdrowotny

 

 

 

 

                Zrealizowaliśmy zadanie wyznaczone harmonogramem programu Szkoła z klasa 2.0. to zadanie to - Targi 2.0, które odbyły się 05.03.2015r., w czwartek,  na 2 i 3 lekcji. Uczestniczyła w nich cała społeczność szkolna i oddział przedszkolny.
W naszej szkole były  4 stanowiska uczniowskie:
• Kodeks 2.0;
• Projekt uczniowski: Historia Polski w dziełach sztuki ukryta;
• Projekt uczniowski: Z czego my Polacy możemy być dumni ?;
• Projekt uczniowski: Tradycje Świąt  Bożego Narodzenia w naszych domach.
Wszystkie, odwiedzane stanowiska, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestniczących w przedsięwzięciu uczniów.
Młodsze dzieci  zainteresował projekt historyczny. Projekty uczniowskie  i Kodeks 2.0 zostały zaprezentowane w formie wizualnej poprzez plakaty, zdjęcia, pokazy multimedialne, quizy dotyczące tematyki prezentacji.

 

..........................................................................................................................................

9 i 11 grudnia uczniowie klas szóstych wzięli udział w trzygodzinnym programie profilaktyki uzależnień pt. „DEBATA”. Zajęcia prowadzone przez panią psychoterapeutę bardzo się uczniom podobały.

 

    

 

    

 

..........................................................................................................................................

W dniu 10.12.2014r. odbyła się debata dotycząca Kodeksu 2.0. Celem debaty była rozmowa o zasadach KODEKSU 2.0.
Obecnych było 19 uczniów, dyrektor,  wicedyrektor i pedagog. Nasza debata była debatą typu oksfordzkiego to znaczy, że uczniowie poszukiwali argumentów na „tak” i argumentów na „nie”. Następnie głosowaliśmy za pomocą zielonych i czerwonych kartek.
Kodeks 2.0 będzie jeszcze zatwierdzany przez radę pedagogiczną i dyrektora. Od tej pory będzie obowiązującym dokumentem w naszej szkole.
 Zasady Kodeksu 2.0 obowiązują wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

    

 

    

...........................................................................................................................................

 

Projekt „Szkoła w mieście”

 
W listopadzie 2014r. przystąpiliśmy do projektu pt. „Szkoła w mieście”. Głównym założeniem programu jest „wyprowadzenie” zajęć lekcyjnych w przestrzeń miejską. Podczas zajęć realizowane będą zagadnienia zgodne z podstawą programową  w nowej, atrakcyjnej formie. Program „Szkoła w mieście” w całości finansowany jest przez miasto. Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugiej zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta. Nowy projekt związany jest także z objęciem przez Wrocław w 2016r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Uczniowie uczestniczyć będą w wielu ciekawych zajęciach, między innymi 

w Muzeum Narodowym, Humanitarium, ZOO, Teatrze Polskim, Teatrze Lalek, we Wrocławskim Parku Technologicznym. Staną się również współtwórcami wielu audycji radiowych w Akademii Młodego Radiowca – cyklu zajęć organizowanych przez Polskie Radio Wrocław.
Oczekujemy, że wszystkie lekcje przeprowadzone poza szkołą w innym, ciekawym otoczeniu, wyzwolą w uczniach kreatywność i zaangażowanie oraz będą inspiracją do rozwoju i dalszego działania dla dzieci i nauczycieli.


                                                                                                                                                    Koordynator projektu:

Kamila Minta-Szczukiecka

..........................................................................................................................................

Uczestniczymy w programie Szkoła z klasą 2.0 już po raz trzeci. Zespół 2.0 tworzą nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka języka polskiego, nauczycielka historii, dyrektorka i pedagog szkolny.

W tym roku szkolnym będziemy zajmować się czytaniem, odkrywaniem i  technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Mamy nadzieję, że społeczność szkolna zaangażuje się w realizację zadań w programie i uczniowie będą pracować metodą projektu edukacyjnego a może nawet wezmą udział w uczniowskim forum naukowym.
Wyruszamy czytać i odkrywać.
 

..........................................................................................................................................

Szkoła w mieście” - to nowy projekt edukacyjny, w którym nasza szkoła weźmie udział.

Wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania to cele projektu „Szkoła w mieście”.
Nowy projekt związany jest z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

 

 

..........................................................................................................................................

 

"WF z klasą"

W tym roku szkolnym, nasza szkoła przystąpiła do pilotażowej edycji programu "WF z klasą". Program ten ma na celu uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego. Pierwszym działanie szkół w tym programie jest organizacja Sportowego Okrągłego Stołu, który w naszej szkole odbył się 24 października. Uczniowie, nauczyciele wf oraz pani Dyrektor debatowali nad udoskonaleniem zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Dyskusja była burzliwa i owocna. Uczniowie przedstawili wiele pozytywnych stron lekcji wf w szkole, ale dostrzegli także pewne niedoskonałości. Wspólnie z nauczycielami i panią Dyrektor zastanawiali się, jak własnymi pomysłami i siłami można ulepszyć zajęcia wychowania fizycznego.
Kolejnym krokiem w programie jest realizacja wybranych zadań, a także opisanie swoich działań na blogu szkoły programu "WF z klasą".

Zapraszamy do czytania: http://blogiceo.nq.pl/sp82wf/ 

 

..........................................................................................................................................

 

Program „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2014/2015.

 
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 29.08.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole". Ww. rozporządzenie wprowadza zasady realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
W Polsce program skierowany jest do 1 389 600 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

 

W danym semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieciom udostępnia się, co najmniej 20 porcji, w tym co najmniej:

 

Produkty owocowe 

Minimalna liczba porcji obejmujących dany produkt
 

I semestr

II semestr

 jabłko (min. 150g)

10

10 

 gruszka (min 150g)

5

op. jedn. truskawek (min. 100g) 

-

1

op. jedn. borówek amerykańskich (min 100g) 

2

-

op. jedn. soku owocowego (min. 0,2l) 

3

3

Produkty warzywne 

   

op. jedn. marchwi (min. 60g) 

op. jedn. papryki słodkiej (min. 60g) 

op. jedn. rzodkiewek (min. 60g) 

op. jedn. pomidorów (min. 60 g- średnica jednej sztuki max. 40mm) 

op. jedn. kalarepy (min. 60g) 

 op. jedn. soku warzywnego lub owocowo-warzywne (min.0,2l) 

 

 

Produkty warzywne

      

op. jedn. marchwi (min. 60g)

7

op. jedn. papryki słodkiej (min. 60g)

2

op. jedn. rzodkiewek (min. 60g)

5

op. jedn. pomidorów (min. 60g- średnica jednej sztuki max. 40mm)

2

op. jedn. kalarepy (min. 60g)

1

op. jedn. soku warzywnego lub owocowo-warzywne (min.0,2l)

3

 

  

Dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Stawka pomocy za porcję owocowo-warzywną udostępnioną dziecku w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 1,60 PLN. Program „Owoce i warzywa w szkole” jest finansowany przez fundusze UE.
  

..........................................................................................................................................

 

Nasza Szkoła uczestniczy w programie Szkoła z klasą 2.0 i realizuje zadanie TIK.
Nauczyciele, koordynator i dyrektor tworzą Zespół 2.0 i wykonują prace przeznaczone dla nich w zadaniu TIK.
Celem głównym zadania było stworzenie Kodeksu 2.0.
Debata uczniowska dotycząca bezpiecznego i twórczego korzystania z TIK, poprzez ustalenie zasad Kodeksu 2.0, w naszej szkole odbyła się 10 grudnia 2012r.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele klas IV-VI i samorząd szkolny wraz z opiekunem. Debatę otwarła pani Dyrektor i zaprosiła wszystkich do dyskusji.
Uczestnicy debaty siedzieli w kręgu. Na początku spotkania wybraliśmy, poprzez losowanie, dwóch sekretarzy, którzy pracowali z laptopem notując przebieg spotkania. Uczniowie podzieleni na grupy zastanawiali się nad punktami Kodeksu 2.0.
Debatę poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego wraz z kolegą z klasy - czuwali nad tym, aby każdy mógł się wypowiedzieć i uzasadnić swoje zdanie. Najwięcej czasu zajęło nam ustalenie czy w szkole wolno filmować kogoś nawet za jego zgodą. Ostatecznie ustaliliśmy, że otrzymanie zgody na filmowanie zawiera wiele wątpliwości.
Okazało się, że uczniowie, przed wyrażeniem własnego zdania, brali pod uwagę również zdanie dorosłych (opiekuna samorządu i koordynatora).
Po zapisaniu propozycji Kodeksu 2.0 odbyło się głosowanie. Wszyscy uczestnicy głosowali używając czerwonych i zielonych kart.
Nasza uczniowska debata zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich.
Po konsultacji z Zespołem 2.0, któremu koordynator przedstawił treść kodeksu z debaty uczniowskiej oraz po podjęciu Uchwały przez radę pedagogiczną 17 stycznia 2013r. przyjęliśmy do stosowania w naszej szkole Kodeks 2.0.

 

  

Zasada Kodeksu 2.0

Zadania Uczniów

Zadania Nauczycieli,
Koordynatora, Dyrektora,
Rodziców, Opiekunów Ucznia

1. Dbamy o szkolny sprzęt komputerowy.

Sprzęt komputerowy jest cenny; wykorzystujemy go zgodnie z przeznaczeniem.

Dają wskazówki, jak prawidłowo korzystać z powierzonego sprzętu; Przypominają dzieciom o poszanowaniu własności oraz o konsekwencjach niszczenia mienia szkoły.

2. Wyciszamy telefony na lekcjach.

Wszyscy wyciszają lub wyłączają telefony podczas lekcji.

Zwracają uwagę na to, aby uczniowie i nauczyciele nie korzystali z telefonów komórkowych podczas lekcji.

3. Nie nagrywamy i nie fotografujemy nikogo w szkole.

Nikt nie może nagrywać i fotografować oraz publikować zdjęć i nagrań osób przebywających w szkole.

Wykonywanie i publikowanie zdjęć i nagrań w szkole może być realizowane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody; publikowanie zdjęć i nagrań grupowych jest dozwolone, jeśli dotyczą prowadzenia dokumentacji szkolnej lub stanowią sprawozdanie z uroczystości, imprezy, wydarzenia szkolnego.

4. Szanujemy prawa autorskie - nie podpisujemy się pod pracą innych.

Korzystają tylko z legalnego oprogramowania; podają adresy stron, z których korzystają przygotowując materiały do zajęć.

 Zwracają uwagę na podawanie źródła oraz pochodzenie informacji; dają przykład i uczą korzystania z cudzych zasobów.

Dbają o samodzielność pracy dziecka w trosce o jego rozwój i bezpieczeństwo.

 5. Aktualizujemy stronę internetową szkoły.

Uczestniczą w życiu szkoły; zdobywają umiejętności i otrzymują nagrody.

Przekazują informacje o ciekawych wydarzeniach w szkole; umieszczają informacje na stronie internetowej systematycznie.

6. Korzystamy z sali informatycznej po lekcjach.

Wykonują zadania według zaleceń nauczyciela; korzystają z Internetu pod opieką nauczyciela.

Znają strony, gry, portale, które są bezpieczne dla dzieci.

Umożliwiają wszystkim  uczniom dostęp do informacji zawartych w sieci; nadzorują korzystanie z zasobów Internetu; wskazują strony i portale, które są cennym źródłem wiedzy.

   

 

..........................................................................................................................................

Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu przystąpiła do projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem projektu jest, między innymi, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych,  podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. W ramach zdiagnozowanych trudności dydaktycznych i wychowawczych sformułowano siedem bloków tematycznych proponowanych zajęć dodatkowych.

117 uczniów klas I-III naszej szkoły bierze udział w pięciu blokach tematycznych. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne; zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego i ekologii.

Każde dziecko jest imiennie informowane o terminie i rodzaju zajęć, w których uczestniczy.
Okres realizacji projektu: wrzesień 2011- luty 2013.


Szczegółowe informacje o projekcie i zakładka dla rodziców znajduje się na stronie internetowej realizatora projektu Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich (WWW.iwroclaw.pl/wps/portal/zojm).